دستگاه لیزر شاهپسند

هرس :

برای هرس این گیاه باید تا حدود اواخر فصل زمستان طاقت کرد . آن گاه شاخه های گیاه را طوری جدا کرد که حدود 30 سانتیمتر از آن ها باقی بمانند . ساقه های باقی مانده را با لایه ای از کودپوسیده دامی ببندید . وجود این لایه به حف دستگاه لیزر اظت از شاخه ها در قبال سرمای زمستانه کمک قابل توجهی می کند . در بهار شکیبایی نمایید تا آخرین یخبندانها نیز به پایان برسد و آن‌گاه این پوشش را کنار بزنید . سپس میتوانید قسمتهای صدمه دیده از سرمای زمستانه را درین روزگار از سال کوتاه نمایید . قسمتهای سلامت می توانند به خیر و با سرعت رشد نمایند و ساقه های شادابی را ایجاد نمایند .
دستگاه لیزر
آب پاشی شاهپسند :
دستگاه لیزر
مقاوم به بی آبی است . آبیاری بیش از میزان موجبگ دستگاه لیزر کاهش دستگاه لیزر دهی گیاه شده و آب پاشی منظم , باعث به دستگاه لیزر دهی خوب تر این گیاه میگردد .

آفات و بیماریها و عوارض :

پادشاه پسند درختچه ای است که زیر تاثیر بیماری یا آفت قرار نمیگیرد .

البته هرچند وقت یکبار برگهای گیاه را برای شته ها , شپشک ها و کنه های تار عنکبوتی کنترل کنید . از بیماری های سلطان پسند هم می شود به برخی بیماریهای قارچی همانند سفیدک پودری و لکه برگی قارچی و پوسیدگی ریشه اشاره نمود . موقعیت سرد و مرطوب و عدم وجود نوروفروغ کافی اعم از شرایط مساعد در شیوع این بیماری های قارچی است .

آفت سپید بالك دستگاه لیزر خانه هم از آفات مشترک شاه پسند و دستگاه لیزر کاغذی درختی است که در اکثر وقت ها بخشها کشور‌ایران موجود هست .

انواع دسته ها :

ارقام و هیبرید های مختلفی از فرمانروا پسند موجود هست که می توان به گیاهان پاکوتاه یا خزنده آن اشاره داشت .

عکس هایی دیگر از شاهپسند درختچه ای :

شاهپسند درختچه ای 1 دستگاه لیزر
شاهپسند درختچه ای 1
شاهپسند درختچه ای 2 دستگاه لیزر
شاهپسند درختچه ای 2

شاهپسند درختچه ای 3 دستگاه لیزر
شاهپسند درختچه ای 3
شاهپسند درختچه ای 4 دستگاه لیزر
شاهپسند درختچه ای 4
شاهپسند درختچه ای 5 دستگاه لیزر
شاهپسند درختچه ای 5
شاهپسند درختچه ای 6 دستگاه لیزر
شاهپسند درختچه ای 6
شاهپسند درختچه ای 7 دستگاه لیزر
شاهپسند درختچه ای 7
شاهپسند درختچه ای 8 دستگاه لیزر
شاهپسند درختچه ای 8
شاهپسند درختچه ای 9 دستگاه لیزر
شاهپسند درختچه ای 9
شاهپسند درختچه ای 10 دستگاه لیزر
شاهپسند درختچه ای دستگاه لیزر بذر شب بوی خیری S1